Thật không may, 1 bản sao của giấy phép chỉ giới hạn ở 1 PC, 1 NGƯỜI DÙNG và 1 Tài khoản duy nhất.