Không có gì. PT PRO Indicator có hệ thống lọc và phân tích thị trường được xây dựng riêng. Nó sẽ làm tất cả các phân tích và sẽ cung cấp cho bạn các tín hiệu chất lượng tốt nhất có thể. Tất cả bạn cần là để theo dõi và thực hiện các giao dịch theo các tín hiệu.