Tính năng này thể hiện Hệ thống “Phân tích thị trường” được tích hợp trong chỉ báo.