Có, tất cả các bản cập nhật trong tương lai sẽ được cung cấp miễn phí.