หลังจากเสร็จสิ้นการชำระเงินและชำระเงินสำเร็จการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ