คุณสมบัตินี้เป็นตัวแทนของระบบ “การวิเคราะห์ตลาด” ภายในตัวบ่งชี้